Hlavné menu
 
Kniha Dezinfekcia a sterilizácia
 
Vyhľadať: 
  v e-Shope

Pracovisko 
Text bol vydaný v odbornej publikácii "Dezinfekcia a sterilizácia - teória a prax II" (Mária Štefkovičová a kolektív, 2007).

Hygienické požiadavky na pracovisko sú stanovené v nariadení vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na všetky pracoviská (teda nie je to otázka len výrobných podnikov, platí aj pre zdravotnícke zariadenia v plnej miere). Ďalej treba zohľadniť požiadavky vyplývajúce z nariadenia vlády SR č. 353/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, Vyhlášky MZ SR č. 428/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, nariadenia vlády SR č. 331/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

Vetranie uzatvorených pracovísk
- na pracoviskách bez výskytu škodlivých faktorov má byť výmena vzduchu na jedného zamestnanca najmenej 30 m3.h-1 vzduchu; pri fyzickej práci sa má vymeniť na jedného zamestnanca 50 m3.h-1 vzduchu.

Rozmery miestností a voľný priestor v miestnostiach, voľnosť pohybu na pracovisku
1 zamestnanec - voľná podlahová plocha najmenej 2 m2
šírka voľnej plochy - nesmie byť zúžená na menej ako 1 m

Svetlá výška pracovísk, na ktorých sa vykonáva dlhodobá práca, má byť pri ploche:
do 50 m2 najmenej 2,6 m,
51-100 m2 najmenej 2,7 m,
101-2000 m2 najmenej 3,0 m,
viac ako 2000 m2 najmenej 3,25 m.
- výšky pri tejto ploche a väčšej môžu byť v predajných priestoroch, v kanceláriách a iných pracovných priestoroch, v ktorých sa vykonáva ľahká práca alebo práca v sede, znížené o 0,25 m za predpokladu dostatočného vzdušného priestoru,
- svetlá výška miestností so šikmými stropmi má byť aspoň nad polovicou podlahovej plochy 2,3 m,
- svetlá výška pracovísk, na ktorých sa vykonáva práca po dobu kratšiu ako 4 hodiny za pracovnú smenu alebo občasná práca, nemá byť nižšia ako 2,1 m.

Na pracoviskách má na jedného zamestnanca pripadnúť najmenej:
12 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v sede,
15 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v stoji,
18 m3 vzdušného priestoru pri ťažkej telesnej práci.

Priestorové požiadavky na pracovisko bez denného osvetlenia (len vo výnimočných prípadoch, hlavne ak si to vyžaduje technológia, resp. charakter práce) :
- voľná plocha pre jedného zamestnanca má byť minimálne 5 m2;
- priestory s celkovou podlahovou plochou menšou ako 50 m2 majú mať, ak to technológia nevylučuje, zrakové spojenie so susednými priestormi, oknami, priezormi
- na jedného zamestnanca má pripadnúť najmenej:
20 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v sede,
25 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v stoji,
30 m3 vzdušného priestoru pri ťažkej telesnej práci.

Oddychové miestnosti
Tam, kde to bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov vyžaduje, najmä vzhľadom na druh vykonávanej činnosti, musia mať k dispozícii ľahko prístupnú oddychovú miestnosť (pozn. z tejto formulácie vyplýva jednoznačná povinnosť zriadenia vyhovujúcej oddychovej miestnosti pre všetky, resp. veľkú väčšinu zdravotníckych pracovísk). Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnancov v kanceláriách alebo v podobných pracovných priestoroch, ktoré počas pracovnej prestávky umožňujú primeranú relaxáciu.
Oddychové miestnosti musia byť dostatočne veľké, osvetlené a vetrané a musia byť vybavené dostatočným počtom stolov, stoličiek s operadlami a vešiakov pre daný počet zamestnancov, musia zabezpečovať zrakovú a tepelnú pohodu pre zamestnancov. Ak slúžia zároveň na jedenie a zabezpečenie pitného režimu, musia byť vybavené umývadlom, kuchynským drezom s výtokom teplej a studenej vody, varičom na zohrievanie jedál a nápojov a chladničkou. V oddychových miestnostiach sa musia vykonať opatrenia
na ochranu nefajčiarov.

Zariadenia na osobnú hygienu
Ak to okolnosti vyžadujú (napr. nebezpečné látky, vlhkosť, nečistota), uzamykateľné skrinky na pracovné oblečenie sa musia oddeliť od uzamykateľných skriniek na civilné oblečenie a v odôvodnených prípadoch umiestniť v oddelených miestnostiach. Musia sa vykonať opatrenia na oddelenie šatní, alebo na oddelené používanie šatní pre mužov a ženy.

Záchody a umývadlá
V blízkosti pracovísk, oddychových miestností, šatní, miestností so sprchami alebo umývadlami musia byť k dispozícii oddelené zariadenia na osobnú hygienu s dostatočným počtom záchodových mís a umývadiel.
TABUĽKA
Na pracovisku s počtom zamestnancov do piatich môže byť spoločný záchod pre ženy aj mužov. Musia sa vykonať na opatrenia na oddelenie záchodov alebo na oddelené používanie záchodov pre mužov a ženy.

Zamestnanci musia mať k dispozícii primeraný počet vhodných spŕch
- jedna sprcha spravidla na 20 zamestnancov, v nevyhnutných prípadoch sa tento počet upravuje podľa prevádzkových podmienok,
- musia sa vykonať opatrenia na oddelenie sprchovacích miestností alebo na oddelené používanie spŕch pre mužov a ženy.

Problematika osvetlenia legislatívne upravená v Nariadení vlády č. 269/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.

Predmet úpravy NV č. 269/2006 Z.z. - ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na:
a) denné osvetlenie pracovísk,
b) umelé osvetlenie pracovísk,
c) združené osvetlenie pracovísk,
d) pracoviská bez denného osvetlenia.

Problematika zobrazovacích jednotiek je legislatívne upravená v nariadení vlády 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami:
- ukladá povinnosť zamestnávateľovi analyzovať a hodnotiť pracovné podmienky, prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov, informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov, zaškoliť zamestnancov, riešiť problematiku BOZP, zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce najneskôr po 4 hodinách nepretržitej práce, zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu (oftalmologické vyšetrenie), poskytnúť špeciálne korekčné prostriedky na prácu so zobrazovacou jednotkou,
- pri zdravotných ťažkostiach v súvislosti s výkonom práce zamestnancovi zabezpečí odborné vyšetrenie podpornopohybového a nervového systému.

Denné osvetlenie
- musí spĺňať podmienky zrakovej pohody a dobrého videnia pozorovaných predmetov a osôb. Tým by sa malo zabrániť vzniku predčasnej a nadmernej únavy a predísť možnosti úrazu na základe zhoršeného videnia.
Pre orientačné posúdenie dostatočnosti denného osvetlenia ordinácie s oknami na nezatienenom priečelí je možné vychádzať z pomeru plochy okien k ploche podlahy 1 : 5 až 1 : 7.

Umelé osvetlenie
- musí byť navrhnuté tak, aby užívatelia vnútorných priestorov boli chránení proti oslneniu (priamo zo zdroja alebo odrazu z lesklých povrchov stien, zariadenia, vybavenia atď.).

Riziká poškodenia zraku sa stupňujú pri nedostatočnom osvetlení ordinácií a vlastného miesta výkonu práce.
Ku klasickému osvetleniu a problémom s ním spojených, pristupujú v poslednom období v stomatológii riziká z používania vysokovýkonných svetelných zdrojov a laserov.
Umelé osvetlenie sa v rámci štúdie Šulcovej meralo na 57 pracoviskách. Výsledky preukázali, že celkové umelé osvetlenie je nevyhovujúce na 44 pracoviskách sledovaných zdravotníckych zariadení, napr.: na operačnej sále, v zákrokových miestnostiach, vo vyšetrovniach a pri administratívnych prácach. Nevyhovujúce podmienky sa riešia, ale nie vo všetkých prípadoch miestnym prisvetlením. Namerané hodnoty denného osvetlenia možno považovať len za orientačné, meranie sa vykonalo len v 7 zariadeniach na 32 pracovných miestach, z ktorých 23, t. j. 71,9 % nevyhovuje.
Umelé osvetlenie z celkovo 57 objektivizácií v 44 prípadoch nevyhovovalo.
Denné osvetlenie (resp. súčiniteľ dennej osvetlenosti) z 32 prípadov celkom v 23 nevyhovovalo.

Problematika vnútorného ovzdušia je legislatívne upravená v nariadení vlády SR č. 353/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Tabuľka č. 5 Príklady parametrov tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre priestory s osobitnými požiadavkami
TABUĽKA


Použitá literatúra:
1. AORN Latex Guideline. 2001 Standards, Recommended Practices and Guidelines www.aorn.org/ about/positions/pdf/7 c-latex-1999rev2.pdf
2. ATKINSON, W., HUMISTON, S., WOLFW, CH. et al.: Epidemiology and prevention of Vaccine- Preventable Diseases. Atlanta. 5-th Edition, Department of Health & Human Services. Public Health Services, CDC, 1999. 289 p.
3. Analýzy epidemiologickej situácie v SR za roky 1996 – 2005. Vypracované pracovníkmi RÚVZ Banská Bystrica z podkladov jednotlivých RÚVZ v SR.
4. BERKOW, R. et al.: Merck manual – Kompendium klinické medicíny. 1. české vydání. Praha. X-Egem. 1996. 2237 s.
5. BUCHANCOVÁ , J., a kol ., Pracovné lekárstvo a toxikológia, Martin, Osveta 2003, 1133 s.
6. GÖPFERTOVÁ, D., PAZDIORA, P., DÁŇOVÁ, J.: Epidemiologie infekčních nemocí. Praha. Karolinum,
2002. 230 s.
7. HRUBIŠKO , M.: Alergológia Martin: Osveta; 2003, 519 s.
8. CHECKOWAY , H.: EPIDEMOLOGY . IN: ROSENSTOCK L, CULLEN M R (ed.): Textbook of Clinical Occupational and Environmental Medicine. W.B. Saunders Company, 1994, s. 155-156.
9. KLIMENTOVÁ , G.: Poškodenia organickými rozpúšťadlami. V: Buchancová, J. a kol.: Pracovné lekárstvo a toxikológia, Martin, Osveta, 2003, 1133 s. 348 - 385.
10. LARSON , E.L.: APIC Guidelines Committee. APIC guideline for handwashing and hand antisepsis in health care settings. Am J Infect Control 1995;23:251–69.
11. OSINA , O.: Účinky elektromagnetických polí veľmi nízkych frekvencií na biologické systémy. Novinky v pracovnom lekárstve a
v klinickej toxikológii. VI. tematický zborník JLF UK Martin 2001, s. 28 - 30.
12. OSINA , O.: Pracovno – lekárska problematika práce s lasermi. In: Novinky v pracovnom lekárstve a v klinickej toxikológii. V. tematický zborník, JLF UK Martin 2000, s. 60 – 63.
13. Overall Evaluations of Carcinogenicity to Humans. http://www.cie.iarc.fr/monoeval/crthall.html.
14. PROVAZNÍK, K., KOMÁREK, L., KŘÍ Ž, B. et al.: Manuál prevence v lékařské praxi. IV. Základy prevence infekčních onemocnění. Praha. Fortuna. 1996. 126 s.
15. Pracovní lékařství, ročník 50, únor 1998, str.29.
16. PODSTATOVÁ, H.: Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. Olomouc. EPAVA. 2001. 285 s.
17. SVENTEKOVÁ , S.: Dezinfekcia rúk a pokožky. In: Volná F. Sterilizácia a dezinfekcia – teória a prax. Žilina,Vrana;1999. s.73-80.
18. ŠULCOVÁ , M., HUBAČOVÁ , L. A SPOL .: Hodnotenie vplyvu práce a pracovných podmienok na pracoviskách v zdravotníctve a pracovnej záťaže zdravotníckych profesií s osobitným zreteľom na pracovné riziká, Apríl 1999.
19. U.S. Environmental Protection Agency. Integrated Risk Information System. http://www.epa.gov/
iris/subst/0419.htm.
20. WINNEFELD , M., RICHARD , M.A., DRANCOURT , M., GROBB , J.J.: Skin tolerance and effectiveness of two hand decontamination procedures in everyday hospital use. Br J Dermatol 2000;143:546–50.
21. www.fpv.umb.sk/melicher/lieciva.html

Použité legislatívne predpisy:
1. Výnos č. 2/2002 Ministerstva hospodárstva SR na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
2. Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Zákon NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Zákon NR SR č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v platnom znení
5. Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v platnom znení
6. Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v platnom znení
7. Nariadenie vlády SR č. 247/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
8. Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci
9. Nariadenie vlády SR č. 269/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci
10. Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
11. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
12. Nariadenie vlády SR č. 340/2006 Z.z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení
13. Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z.z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením
14. Nariadenie vlády SR č. 351/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred účinkami optického žiarenia pri práci
15. Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
16. Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
17. Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
18. Nariadenie vlády SR č. 357/2006 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
19. Nariadenie vlády SR č. 359/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci
20. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
21. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
22. Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
23. Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu
24. Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
25. Nariadenie vlády SR č. 353/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
26. Vyhláška ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 458/2006 z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
27. Nariadenie vlády SR č. 331/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
28. Vyhláška MZ SR č. 30/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v platnom znení
29. Vyhláška MZ SR č. 428/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
30. Zákon NR SR č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

26.04.2012 Zatvoriť článok

:

     
 
Databázy
 
E-shop
 
Online vzdelávanie 
 
 
 
Odborní partneri 
  
 
 
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.