Hlavné menu
 
Kniha Dezinfekcia a sterilizácia
 
Vyhľadať: 
  v e-Shope

Praktický výkon dezinfekcie a sterilizácie - úvod 
Text bol vydaný v odbornej publikácii "Dezinfekcia a sterilizácia - teória a prax II" (Mária Štefkovičová a kolektív, 2007).

1. Úvod


V súčasnej dobe v zdravotníctve nadobúda dezinfekcia stále väčšieho významu. Ak sa vykonáva správne, má značný význam v boji proti vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Objavením antibiotík sa oslabila pozornosť zdravotníckych pracovníkov o sanitárny režim a celkovú prevádzku zdravotníckeho zariadenia, hlavne o dezinfekciu a sterilizáciu. Ak sa vyskytujú nedostatky týkajúceho sa samotného chodu zdravotníckeho zariadenia, nedostatky materiálneho charakteru a zanedbávajú sa hlavné hygienické zásady, potom vzniká živná pôda pre rozvoj prenosných ochorení.
Len malá časť mikroorganizmov, ktoré sú v živej prírode, má schopnosť vyvolať ochorenie a je pre človeka patogénna. Väčšina mikroorganizmov žije s človekom v úplnej zhode a dokonca si navzájom pomáhajú. Tieto mikroorganizmy sa nazývajú saprofytické a symbiotické. Medzi saprofytmi a patogénmi neexistuje ostrá hranica. Určitá časť mikroorganizmov za normálnych okolností osídľuje ľudský organizmus, tvorí jeho normálnu mikroflóru kože, slizníc dýchacích ciest, čriev a pošvy. Neprenikajú do tkanív ani krvi a sú pre človeka neškodné. Za určitých okolností podmienených napr. zníženou obranyschopnosťou hostiteľa však vyvolávajú vážne ochorenia. Označujeme ich ako podmienene patogénne mikroorganizmy. Práve podmienene patogénne mikroorganizmy predstavujú závažný problém v zdravotníckych zariadeniach. Zdravotnícke zariadenia sú miestom, kde sa kumuluje veľký počet oslabených osôb, rovnováha medzi makroorganizmom a mikroorganizmom je narušená, čím sú vytvorené podmienky pre vznik infekcie. Ekosystém nemocníc je veľmi špecifický a častokrát medzi jednotlivými nemocnicami rozdielny. Jedným zo základných znakov nemocničného ekosystému je cirkulácia kmeňov baktérií, ktoré sa odlišujú celým radom znakov od kmeňov z iného prostredia ( väčšia rezistencia na antimikróbne látky, dezinfekčné prostriedky, veľkou virulenciou, častejšou výmenou genetického materiálu plazmidov, schopnosťou prežívať s malými nutričnými nárokmi v neživých rezervoároch) a preto sú označované ako nemocničné ekovary. Zásadné nedostatky v hygienickom režime a selekčný tlak antibiotík podporujú šírenie multirezistentných a polyrezistentných kmeňov, ktoré môžu za určitých podmienok na danom oddelení dlhodobo prevládať.

2. Dezinfekcia

V zdravotníckych zariadeniach sa dezinfikujú a čistia všetky plochy a predmety, s ktorými pacienti i personál prichádzajú do styku. Frekvencia ich čistenia a dezinfekcie je daná typom oddelenia a druhom poskytovanej starostlivosti. Dezinfekcia musí byť vykonávaná ako cielený, odborne zdôvodnený pracovný výkon. Ani sebelepšie vykonaná plošná dezinfekcia však nemôže predstavovať trvalý úspech v prevencii nozokomiálnych nákaz bez bariérovej ošetrovateľskej techniky a správneho umývania rúk.
Pre skvalitnenie a uľahčenie výkonu dezinfekcie a celého sanitárneho režimu si zariadenia, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti (zdravotníctvo, potravinárstvo, farmaceutický priemysel, úpravovne pitnej vody, zariadenia starostlivosti o ľudské telo) vypracúvajú dezinfekčný plán. Pri tvorbe dezinfekčného plánu treba zohľadňovať:
• výber vhodného dezinfekčného prostriedku na danú dezinfikovanú plochu alebo predmetu z hľadiska účinnosti
• výber vhodného dezinfekčného prostriedku, ktorý nepoškodzuje materiál a nespôsobuje jeho farebnú zmenu
• výber vhodného spôsobu použitia dezinfekčného prostriedku (ponorenie, postrek, pena, utieranie)
• časový harmonogram dezinfekcie
• návod na riedenie roztokov – optimálna koncentrácia (každý výrobok musí mať etiketu v slovenskom jazyku)
• dvojetapový postup dezinfekcie - mechanická očista a vlastná dezinfekcia
• mal by vykazovať určitú mieru variability pre prípad zdravotných problémov (napr. alergie niektorého z členov personálu)
• v dnešnej dobe, keď sú možnosti použitia širokej škály dezinfekčných prostriedkov rôznej kvality i ceny, je potrebné zohľadniť i ekonomickú analýzu
• do dezinfekčného plánu môžu byť zaradené iba prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky SR
• v hygienickom režime je nutné rešpektovať zásadu striedania dezinfekčných prostriedkov ako prevenciu vzniku rezistencie mikroorganizmov voči účinnej zložke prípravku
• nesmú zanechávať toxické rezídua a nemali by mať nepríjemný zápach
• pri práci s dezinfekčnými prostriedkami je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia používaním osobných ochranných pomôcok – pracovať v rukaviciach
• ovládať pravidlá poskytovania prvej pomoci pri náhodnom potrieštení pokožky, požití, vdýchnutí a vniknutí do oka

Ekonomické aspekty je však možno uplatňovať len v prísnej súčinnosti s odbornými. Pracovníci vykonávajúci epidemiologicky závažné činnosti musia mať pri svojej práci okrem zdravotného preukazu aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu v epidemiologicky závažných činnostiach. V zdravotníckych zariadeniach sú vypracované dezinfekčné plány pre operačné sály a JIS, pre lôžkové oddelenia, pre ambulantné zariadenia. Každý z nich má časť pre dezinfekciu plôch, nástrojov, rúk a pokožky. Špeciálne dezinfekčné plány je možné vytvoriť pre stomatologické pracoviská, dialyzačné strediská, prípadne iné špecifické pracoviská. Úspech dezinfekčného plánu je podmienený jeho jednoduchosťou a prehľadnosťou. Dezinfekciu v zdravotníckych zariadeniach vykonáva stredný, nižší a pomocný zdravotnícky personál.
Pri vykonávaní dezinfekcie je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:
a) dezinfekčné roztoky sa pripravujú presným odvážením alebo odmeraním dávok príslušného dezinfekčného prostriedku a vody čo najkratší čas pred použitím. Roztoky pripravené do zásoby sa označujú dátumom prípravy a rešpektuje sa čas ich použiteľnosti (napríklad u roztokov Persterilu sa berie do úvahy tiež vplyv svetla a teploty prostredia na znižovanie obsahu kyseliny peroctovej). Preto je potrebné Persteril uchovávať v chladničke, nakoľko sa pri izbovej teplote behom 24 hodín rozkladá. Nariedený roztok v chladničke je možné uchovávať maximálne 1 týždeň.
b) Účinnosť dezinfekčných roztokov sa dosiahne zvýšením teploty vody, ktorou sa riedia. Jódové prípravky sa riedia vodou teploty 35° C, fenolové prípravky a organické amóniové zlúčeniny vodou teploty 50° C až 60° C, aldehydové, chlórové prípravky a peroxozlúčeniny sa riedia studenou vodou. Pri príprave roztokov Persterilu, Jodonalu B, formalínu, krezolového mydla a Orthosanu BF 12 sa vychádza z toho, že uvedené prípravky sa považujú za 100%. Z toho vychádza ďalšie riedenie roztokov, ktoré sa nevzťahuje na obsah účinnej látky. Pokiaľ sa zistí u výrobku na báze kyseliny peroxooctovej Persterilu nižší obsah kyseliny peroctovej ako určuje norma (32 – 36%) je potrebné riediť prípravok tak, aby roztok mal požadovaný obsah kyseliny peroctovej. Formalín je vžitý názov pre cca 40% vodný roztok formaldehydu.
c) pri príprave roztokov glutaraldehydu je nutné vychádzať z obsahu účinnej látky, pretože komerčný prípravok obsahuje rôzne množstvá glutaraldehydu (Glutaraldehydum sol. 25% alebo 50%). Niektoré glutaraldehydové prípravky obsahujú
2% glutaraldehydu. Aplikačné roztoky glutaraldehydu majú obsahovať 2% glutaraldehyd aktivovaný 0,3% NaHCO3.
d) pri dekontaminácii predmetov a povrchov, ktoré nie sú znečistené biologickým materiálom, možno použiť jednorazový postup dezinfekcie spojenej s čistením, za použitia zmesi dezinfekčného prostriedku a saponátu. Sú to zmesi klasických prípravkov – Persteril v koncentrácii 0,2 - 0,5 %, Chloramin B v 1 % koncentrácii so saponátmi Pur a Jar (0,1 – 0,5 %) Corona, Universal, Rekord Extra (0,5 – 1 %).
e) priestory a plochy kontaminované biologickým materiálom (krv, hnis, spútum) sa okamžite prekryjú mulom alebo papierovou vatou namočenou v dezinfekčnom roztoku s virusinaktivačným účinkom, ktorého účinnosť neznižuje prítomnosť bielkovín. Po doporučenej dobe expozície sa dezinfikujú a čistia obvyklým spôsobom.
f) dezinfekcia predmetov, ktoré sú alebo môžu byť kontaminované vírusmi sa vykonáva peroxozlúčeninami, chlórovými prípravkami, jódovými prípravkami, glutaraldehydom a prípadne formalínom.Chlórbenzylfenoly, kvartérne amónne zlúčeniny, ďalej krezolové mydlo nepôsobia na malé neobalené vírusy patriace do čeľade Picorna a Parvoviridae. Sú to enterovírusy (napríklad vírus hepatitídy typu A), Coxsackie, Echovírusy a pôvodcovia vírusových gastroenteritíd (Norwalk agens).
g) na dezinfekciu v tbc zariadeniach alebo predmetov kontaminovaných mykobaktériami, je nutné voliť peroxozlúčeniny, chlórové a jódové prípravky a krezolové mydlo v najvyšších odporúčaných koncentráciách a expozíciách.
h) prípravky na bázy chlórfenolu nemožno používať tam, kde hrozí nebezpečenstvo pseudomonádových a klebsielových infekcií (napríklad na oddelení pôrodnícko-novorodeneckom, urologickom, popálenín, ARO, JIS, chirurgických smerov ako ani v trvale vlhkom prostredí ).
i) v dezinfekčnom režime zdravotníckych pracovísk je potrebné rešpektovať zásadu striedania dezinfekčných prípravkov na zabránenie možného vzniku odolnosti mikróbov voči prípravku dlhodobo používanému. Napríklad pri používaní fenolových zlúčenín zaradiť tzv. persterilové, alebo chloramínové dni. Prípravky, na ktoré nevzniká rezistencia gramnegatívnych mikroorganizmov nie je potrebné striedať. Sú to hlavne prípravky s aktívnym chlórom, s aktívnym jódom, peroxozlúčeniny.
j) predmety určené na spálenie je potrebné ukladať do vhodných obalov ( plastické, pri ich nedostatku aj papierové vrecia), s ktorými je materiál spaľovaný.
k) dezinfekčné postupy a parametre je možné sprísniť podľa povahy choroboplodného zárodku a iných faktorov ovplyvňujúcich dezinfekčný proces.
l) pri práci s dezinfekčnými prostriedkami je nutné dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, používať osobné ochranné pomôcky – oblečenie, rukavice, okuliare, po skončení dezinfekcie umyť ruky vodou a mydlom, ošetriť krémom, ovládať pravidlá prvej pomoci pri náhodnom potrieštení pokožky, požití, vdýchnutí alebo vniknutí do oka

Tabuľka riedenia roztokov:
TABUĽKA

26.04.2012 Zatvoriť článok

:

     
 
Databázy
 
E-shop
 
Online vzdelávanie 
 
 
 
Odborní partneri 
  
 
 
  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.